تولیدی آتای تولید کننده انواع تخته شاسی و زیر دستی چوپی تولید کننده انواع گیره های فلزی

 

تصویر پشت  از گیره شاخدار